Hankintailmoitus

Hankintayksikkö

Iin Energia Oy (myöhemmin Tilaaja) rakennuttaa Iin kunnan alueelle valokaapelipohjaisen seutuverkon. Iin Energia on 100 % Iin kunnan omistama sähköyhtiö. Lisätietoja Iin Energia Oy:stä ja rakennettavasta valokuituverkosta (Iisiverkko) osoitteesta www.iinenergia.fi.  Rakentaminen on vaiheistettu, ja ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2017 rakennetaan Iin, Olhavan ja Kuivaniemen taajamat ja näitä yhdistävät ja ympäröivät alueet. Toisessa vaiheessa vuonna 2018 on suunniteltu rakennettavat muut alueet. Tilaaja on pilkkonut verkon rakentamisen itsenäisiksi kokonaisuuksiksi. Tällä tarjouspyynnöllä haetaan ensimmäiseen vaiheeseen maanrakennusosan hoitamiseksi maanrakennusurakoitsija tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden ehtojen mukaisesti. Hankinnat ajoittuvat vuodelle 2017. Tilaaja pidättää itselle optio-oikeuden käyttää valittavaa urakoitsijaa myös vuoden 2018 töihin.

Hankintamenettely

Hankinnassa käytetään rajoitettua menettelyä. Hankinta ylittää hankintalain 15 §:n kynnysarvon. Osallistumishakemuksen jättäneistä valitaan myöhemmin tässä hankintailmoituksessa ilmoitettavien vertailuperusteiden mukaisesti tarjoajat joille tarjouspyyntö lähetetään. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Soveltuvia ehdokkaita valitaan vähintään 5, ja enintään 6 – 10. Tarjouspyyntö lähetetään heille viimeistään 11.1.2017.

Ehdokkaiden valinnassa käytetään vähimmäisvaatimuksia ja tarvittaessa lisäpisteitä tuovia vertailuperusteita.

Tehtävään haetaan kokenutta, osaavaa ja riittävän kapasiteetin omaavaa urakoitsijaa.Suorituskyvyn ja osaamisen osoittamiseksi yhtenä vähimmäisvaatimuksena on vähintään 250 km rakennettua valokaapelipohjaisen seutuverkon verkkoreittiä vuosittain kahtena edellisenä rakentamiskautena. Jos ehdokkaita on niin paljon että valittavien tarjoajien määrää pitää rajoittaa, niin referensseistä selvitetään myös asiakastyytyväisyys erillisellä Tilaajan tekemällä selvityksellä. Tarjouspyyntövaiheeseen pääsevät siinä tilanteessa haluttu määrä parhaimmat laatupisteet keränneitä ehdokkaita.

Tarjoajan kelpoisuus, vähimmäisvaatimukset

Arvioitaessa ehdokkaan edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi otetaan huomioon ehdokkaan rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne ja ehdokkaan ja heidän tätä hanketta varattavien avainhenkilöiden tekniset ja ammatilliset pätevyydet ja resurssit. Ehdokkaan tulee nimetä hanketta varten KeyCom-verkkotietojärjestelmän ja Viestintäviraston laajakaistalain ehdot hyvin tunteva projektipäällikkö sekä kohteessa päivittäiseen työhön osallistuva työnjohtaja. Molempien henkilöiden tulee täyttää suomenkielen kielitaidon osalta eurooppalaisen viitekehyksen mukaiset taitotason C2 vaatimukset. Avainhenkilöiden alan koulutuksesta ja työkokemuksesta ja kielitaidosta on annettava selvitys.

Ehdokkaan tulee olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
Ehdokkaalla tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden tekniset ja taloudelliset edellytykset toimittaa tarjouspyynnön mukainen kokonaisuus.  Ehdokas, jolla ei voida katsoa olevan näitä tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai muiden lakisääteisten maksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan pää-toimipaikka sijaitsee (sijoittautumismaa), voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Jotta ehdokas voitaisiin hyväksyä tarjouskilpailuun, tulee toimittaa Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa tai vastaava -raportti, joka sisältää tarjoajan riskiluokituksen. Vastaavan raportin osalta tulee olla vastaavuusselvitys Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa luokitukseen viitaten, jotta voidaan varmistua asian vertailukelpoisuudesta. Ehdokkaalta edellytetään Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään luokkaa A.

Ehdokkaalla täytyy olla resursseja toteuttaa kokonaisuudessaan kysytty kokonaisuus annetussa määräajassa ja tämän on pitänyt urakoida sekä vuonna 2015 että 2016 vähintään 250 km valokaapeliverkkoa.
Ehdokkaalla tulee olla valmiudet siihen että suunnitelmat toimitetaan työmaalle sähköisesti, ja kaikki paikkatietoon liittyvä informaatio toimitetaan tieosoitteina. Siten perinteisiä printattuja suunnitelmakarttoja ei toimiteta.

Tarjoajan kelpoisuus, lisäpisteitä tuovat kriteerit

Kahden viimeisen rakentamiskauden asiakastyytyväisyysselvityksen perusteella saatavat laatupisteet määritellään seuraavasti: Tilaaja selvittää asiakkailta laatupalautelomakkeella ehdokkaan tai tarjoajan toteutuneen työn laadukkuuden. Tarvittaessa osallistumishakemuksen jättäneiden joukosta valitaan kysytty määrä urakoitsijoita joiden saama laatupalaute on pisteytetty korkeammalle. Tätä laatupisteytystä käytetään myöhemmin myös yhtenä vertailuperusteena tarjouksia vertailtaessa.

Vaadittavat todistukset ja selvitykset

Tarjoajan kelpoisuuden osoittamiseksi ja ehdokkaiden valitsemiseksi osallistumishakemukseen on liitettävä seuraavat dokumentit:

 1. Kaupparekisteriote
 2. Todistus merkinnästä ennakkoperintärekisterii
 3. Todistus merkinnästä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
 4. Todistus merkinnästä työnantajarekisteriin
 5. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
 6. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty
 7. Pankin tai luottolaitoksen lausunto ehdokkaan rahoituksellisesta ja taloudellisesta tilasta ja luottokelpoisuudesta
 8. Selvitys voimassaolevasta vastuuvakuutuksesta
 9. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista
 10. Selvitys tapaturmavakuutuksen järjestämisestä
 11. Selvitys tätä hanketta varten käytettävissä olevasta konekannasta.
 12. Selvitys hankkeen toteutuksen kannalta keskeisimpien henkilöiden koulutuksesta, työkokemuksesta ja kielitaidosta.
 13. Selvitys ehdokkaan toteuttamista vastaavista hankkeista viimeisiltä kahdelta vuodelta.
 14. Selvitys kuinka ehdokas on varautunut sähköisiin suunnitelmiin ja tieosoitteiden käyttöön
 15. Todistus luottoluokituksesta.

Selvitykset tai todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Soveltuvin osin kelpoisuus voidaan osoittaa myös tilaajavastuu.fi-palvelusta saatavalla raportilla.

Yleiset ehdot

Myöhässä tulleet hakemukset hylätään. Hakemus kaikkine liitteineen tehdään suomenkielisenä.
Jos urakoitsija aikoo käyttää projektissa aliurakoitsijoita, niin ne on nimettävä. Aliurakoitsijoita koskevat kaikki samat vaatimukset kuin pääurakoitsijaakin. Samoin referenssivaade tulee täyttää ainoastaan niillä resursseilla joilla hakemus ja myöhemmin tarjous tehdään. Valittava urakoitsija voi käyttää aliurakoitsijaa, mutta siitä eteenpäin töiden ketjuttaminen ei ole sallittua. Jos hakemus tehdään yhteenliittymänä, niin kaikista yhteenliittymän osakkaista tarvitaan samat selvitykset.

Hankinnan tarkempi kuvaus

Vuonna 2017 rakennettavaksi suunnitellun verkon reittipituus on noin 300 km, josta taajamien osuutta on noin 100 km. Hankkeen toteuttamiseen on haettu julkisia varoja ja rakentaminen voi alkaa sen jälkeen kun kaikki viranomaisluvat ja rahoituspäätökset on saatu.  Suunniteltu aloittamisajankohta on keväällä heti olosuhteiden salliessa. Koko nyt kysyttävä osuus on rakennettava 30.11.2017 mennessä, ja maanrakennusosiota ei jaeta useamman tekijän kesken. Valokaapelit asennetaan joko suoraan auraamalla, esiaurauksen jälkeen auraamalla tai kaivamalla pääosin teiden varsiin. Jatkokset sijoitetaan joko jakokaappeihin tai betonikaivoihin sijoitettaviin jatkoskoteloihin.

Runkoverkkoon tulee kolme aktiivilaitteita sisältävää solmupistettä. Verkon kaapelit ovat kerratun rakenteen valokaapeleita. Kuitumäärät kaapeleissa ovat 4, 24, 48, 96, 192, 288 tai 384 kuitua/kaapeli.

Palveluiden korkean laadun takaamiseksi verkon rakentamiselle asetetaan teknisiä vaatimuksia. Verkkoa tulee rakentaa hyvän rakennustavan mukaisesti ja soveltuvin osin seuraavien standardien ja ohjeiden mukaisesti:

 1. SFS standardia SFS-EN 50174-3, versio 8.3.2004, Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Osa 3: Asennuksen suunnittelu ja asennuskäytännöt ulkotiloissa.
 2. Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 8.7.2015

Valintaperusteet

Valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. Tarkemmin vertailuperusteet kerrotaan tarjouspyynnössä.

Osallistumishakemuksen toimittaminen

Hakemukset tulee jättää sähköpostilla osoitteeseen aaro.lehtomaki@lehcon.fi. Vastausten on oltava perillä 2.1.2017 klo 15.00 mennessä.